สถานีฆ่าเชื้อ Sanitizing Station

 
 
ที่มาและความสำคัญ Background & Necessity
          ท่ามกลางสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ จนอาจทำให้ละเลยต่อสุขอนามัย และเป็นที่มาของการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ที่นอกจากจะส่งผล เสียต่อร่างกาย ยังอาจผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมในวงกว้างอีกด้วย
 
          สถานีฆ่าเชื้อนี้ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยมีกลไกลสำหรับการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค, เชื้อไวรัส ตลอดจนแบคทีเรียสู่ภายนอกร่างกาย ซึ่งอาจติดมากับเสื้อผ้าที่เราสวมใสโ่ดย ไม่พึงประสงค์ รวมไปถึงปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก หรือสภาพอากาศ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาด้วยเช่นกัน
 
 
แนวคิด Concept
ลดการสัมผัส = ลดโอกาสในการแพร่เชื้อ
       สถานีฆ่าเชื้อ ทำงานและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้ง เซ็นเซอร์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อตรวจจับและส่งคำสั่งจากผู้ใช้งานไปยังอุปกรณ์ ผู้ใช้งานเพียงเดินผ่านสถานี อุปกรณ์สำหรับการฆ่าเชื้อจะทำงานอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับตัวเครื่องและอุปกรณ์แต่อย่างใด
 
 
กลไกการทำงาน | How it work
4 ขั้นตอน ภายใน 4 นาที
       แม่นยำทุกครั้งด้วยการใช้เซ็นเซอร์การตรวจจับและออกคำสั่ง เข้ากล่องควบคุมของสถานีที่ถูกเขียนโปรแกรมไว้ด้วยระบบ Programmable logic Control : PLC
1.Thermal Scan 2.Hand Sanitize 3.On board 4.Post Sanitize
 
 
กลไกการทำงาน | How it work
ขั้นตอนที่ 1 : Thermal Scan
       คัดกรองผู้ใช้งานด้วยกล้องตรวจจับอุณหภูมิ ระยะทำการสูงสุด 5 เมตร พร้อมแสดงผลอุณหภูมิที่หน้าจอได้ตั้งแต่ 20-50 องศาเซลเซียส หากพบว่า มีผู้ใช้งานอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะมีสัญญาณเตือน ถ่ายรูป บันทึกเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวลงในตัวเครื่อง โดยอัตโนมัติ และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
 
 
กลไกการทำงาน | How it work
ขั้นตอนที่ 2 : Hand Sanitize
       ก่อนเข้าใช้งานหน้าสถานี จะมีเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ สั่งการทำงานด้วยเซ็นเซอร์ ผู้ใช้งานจะต้องยื่นมือเพื่อรับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจากเครื่องจ่ายก่อนเท่านั้น หากข้ามขั้นตอนนี้ไปสถานีฆ่าเชื้อจะไม่ทำงาน และหลังจากรับเจลแอลกอฮอลแ์ล้ว สถานีจะมีไฟแจ้งสถานะเป็นสีเขียวแสดงให้เห็นว่าเครื่องทำงาน เครื่องจะทำการดึงน้ำยาฆ่าเชื้อจากถังจัดเก็บโดยปั๊มแรงดัน เพื่อเตรียมความพร้อมน้ำยาเข้าระบบฉีด
 
 
กลไกการทำงาน | How it work
ขั้นตอนที่ 3 : On board
       เมื่อผู้ใช้งานเดินเข้าสถานีและยืนตรงจุดที่กำหนดไว ้เครื่องจะทำการการฉีดผ่านหัวฉีดทั้งหมด 18 หัว ใช้เวลาพ่นประมาณ 3 วินาทีต่อครั้ง ทำงานได้ต่อเนื่องสูงสุด 900 ครั้งต่อชั่วโมง เมื่อทำการพ่นจะมีเสียงการทำงานของเครื่องและสถานะไฟหน้าสถานีจะแสดงเป็นไฟสีแดง
 
 
กลไกการทงาน | How it work
ขั้นตอนที่ 4 : Post Sanitize
       เมื่อเครื่องทำงานเสร็จ และ ผู้ใช้งานเดินออก สถานะไฟจะโชวเ์ป็นสีเขียว เพื่อพร้อมทำงาน สำหรับผู้ใช้งานคนถัดไป และมีจอนับจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดของเครื่อง ขึ้นอัตโนมัติ
 
 
รายละเอียด | Specification
 
ขนาดภายนอก กว้าง 3,050 x ยาว 1,800 x สูง 2,655 มิลลิเมตร 
 
ขนาดภายใน กว้าง 2,150 x ยาว 1,800 x สูง 2,195 มิลลิเมตร
 
วัสดุโครงสร้าง
- โครงสร้างหลัก : เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์
- ภายนอก : แผ่นอลูมิเนียมเนียมคอมโพสิต
- ภายใน : แผ่นอลูมิเินียมคอมโพสิต + อะคริลิค (ตกแต่งด้วยไฟ LED)
 
ขนาดบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ
- น้ำยาฆ่าเชื้อ ชนิดมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 30 ลิตร
- น้ำยาฆ่าเชื้อ ชนิดไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 30 ลิตร
- เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 30 ลิตร
 
รูปลักษณ์และสี
- รูปลักษณ์ ทรง 8 เหลี่ยม โทนสีสามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความต้องการของลูกค้า
 
 
การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ | Sanitizing Spray
 
1.หัวพ่นมีทั้งหมด 18 หัว
- ตำแหน่งบน 6 หัว
- ตำแหน่งกลาง 4 หัว
- ตำแน่งล่าง 8 หัว
 
2.สถานีฆ่าเชื้อ สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อได้รอบทิศ
 
3.การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อมี 2 ชนิด
- ตำแหน่งบน และตำแหน่งกลาง พ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ชนิดไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
- ตำแหน่ง พ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ชนิดมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 
การตกแต่ง | Decoration
 

 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สถานีฆ่าเชื้อและตรวจวัดอุณหภูมิ
----------------------------------------------
 
 1. คุณสมบัติทั่วไป
       1.1 เป็นสถานีฆ่าเชื้อโดยการพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อโรค ที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิบุคคล และแจ้งเตือนได้ ในกรณีตรวจจับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กำหนด
       1.2 มีเครื่องบีบเจลล้างมืออัตโนมัติที่ทำงานสอดคล้องและต่อเนื่องเข้ากับระบบการทำงานของสถานี ฆ่าเชื้อ
       1.3 มีเครื่องวัดอุณภูมิบุคคลและอุปกรณ์หลักของระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ได้แก่ กล้องวงจรปิด ส้าหรับตรวจวัดอุณหภูมิและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) ที่น้าเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการบำรุงรักษา 1
       1.4 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสินค้า สำหรับการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ โดยให้ แนบหนังสือรับรองและเงื่อนไขการรับประกัน จากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย 
 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
       2.1 สถานีฆ่าเชื้อ
          2.1.1 รูปลักษณ์ ทรง 8 เหลี่ยม โทนสีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
          2.1.2 ขนาดภายนอก กว้างไม่น้อยกว่า 3,050 x ยาว 1,800 x สูง 2,655 มม.
          2.1.3 ขนาดภายใน กว้างไม่น้อยกว่า 2,150 x ยาว 1,800 x สูง 2,195 มม.
          2.1.4 วัสดโุครงสร้างหลัก เป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ภายนอกเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ภายในเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตและอะคริลิค ตกแต่งด้วยไฟ LED
          2.1.5 มีประตูเลื่อนอัตโนมัติส้าหรับเปิดปิดขณะที่มีการพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อ
          2.1.6 หน้าเครื่องมีจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 1 เครื่องส้าหรับดูภาพการตรวจวัด อุณหภูมิ
          2.1.7 หัวพ่นมีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 18 หัว ต้าแหน่งบนไม่น้อยกว่า 6 หัว ต้าแหน่งกลางไม่น้อย กว่า 4 หัว ต้าแหน่งล่างไม่น้อยกว่า 8 หัว และ สามารถพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง
          2.1.8 ทำงานด้วยการใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับ และส่งค้าสั่ง เข้ากล่องควบคุมของสถานีฆ่า เชื้อที่ถูกเขียนโปรแกรมไว้ด้วยระบบ Programmable logic Control : PLC
          2.1.9 มีจอนับจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดของเครื่องขึ้นเป็นตัวเลขอัตโนมัติ
          2.1.10 มีจอแสดงอุณภูมิภายนอกเป็นตัวเลขอัตโนมัติ
 
       2.2 เครื่องบีบเจลล้องมืออัตโนมัติ
          2.2.1 ท้างานด้วยการใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับ และส่งค้าสั่ง เข้ากล่องควบคุมของสถานีฆ่า เชื้อที่ถูกเขียนโปรแกรมไว้ด้วยระบบ Programmable logic Control : PLC เพื่อให้ทำงานร่วมกับสถานีฆ่าเชื้อ
          2.2.2 มีข้อควรระวังและวิธีใช้งานเครื่องบีบเจลล้างมืออัตโนมัติติดข้างเครื่อง
          2.2.3 มีประตูเปิดปิดสามารถเติมเจลล้างมือได้ง่าย 2.2.4 เครื่องบีบเจลล้างมืออัตโนมัติมีสูงไม่น้อยกว่า 1,300 มม.
 
       2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ
          2.3.1 มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 160x120 pixel ในโหมด Thermal
          2.3.2 สามารถแจ้งเตือนภายในตัวกล้องหรือจอเป็นเสียงได้
          2.3.3 มีความผิดพลาดในการตรวจจับไม่มากกว่า 0.3 องศา 2.3.4 สามารถตรวจจับอุณภูมิได้ไกลสูงสุดไม่มากกว่าระยะ 5 เมตร และจับอุณภูมิได้ระหว่าง 20 องศา ถึง 50 องศา  
 
3. รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน
       3.1 ก่อนเข้าใช้งาน หน้าสถานีฆ่าเชื้อจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิบุคคล ด้วยกล้องวงจรปิดสำหรับ ตรวจวัดอุณหภูมิและเครื่องบันทึกภาพเพื่อเป็นการตรวจสอบบุคคลที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาก่อนเบื้องต้น ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการฆ่าเชื้อในสถานีฆ่าเชื้อ
       3.2 เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ สั่งการและทำงานด้วยเซ็นเซอร์ ผู้ใช้งานจะต้องยื่น มือเพื่อรับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จากเครื่องจ่ายก่อนเท่านั้น หากข้ามขั้นตอนนี้ไปสถานีฆ่าเชื้อจะไม่ทำงาน และหลังจากรับเจลแอลกอฮอล์แล้ว สถานีจะมีไฟแจ้งสถานะ เป็นสีเขียวแสดงให้เห็นว่าเครื่องพร้อมทำงาน เครื่องจะทำการดึงน้้ายาฆ่าเชื้อจากถังจัดเก็บโดยปั๊มแรงดัน เพื่อเตรียมความพร้อมนำน้้ายาเข้าระบบฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานี
       3.3 เมื่อผู้ใช้งานเดินเข้าสถานีและยืนตรงจุดที่กำหนดไว้ เครื่องจะทำการฉีด ผ่านหัวฉีดทั้งหมด 18 หัว ใช้เวลาพ่นประมาณ 2-5 วินาทีต่อครั้งตามความต้องการ สามารถปรับตั้งค่าระยะเวลาการฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อได้ ทำงานได้ต่อเนื่องสูงสุด 900 ครั้งต่อชั่วโมง ตามระยะเวลาการตั้งค่าการฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อ เมื่อทำการพ่นจะมีเสียงการทำงานของเครื่อง และสถานะไฟหน้าสถานีจะแสดงเป็นไฟสีแดง เพื่อรอใช้งานครั้งถัดไป
 
สถานีฆ่าเชื้อ
พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสแบคทีเรีย
 
มีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อ
       Ethyl alcohol, Benzalkonium chloride, Vitamin B5 และ Eucalyptus Essental Oil เพื่อให้ความชุ่มชื้น และลดอาการผดผื่นคัน ต่อผิวหนัง 
 
Sanitizing station 
       Disinfectant Spray against Virus and Bacteria Disinfectant contains Ethyl alcohol, Benzalkonium chiorde, Vitamin B5 snd Eucalyptus Essential Oil to provide moisture Reduces allergic rash and itching on the skin.
 
น้ำยาฆ่าเชื้อมีด้วยกัน 2 สูตร 
       คือ แบบที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน
 
          1. แบบฉีดพ่นพ่นด้านล่างมีทั้งหมด 8 หัวฉีด ใช้สูตรมีแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol PharmaGrade หรือ FoodGrade ผสมกับ Benzalkonium chloride PharmaGrade หรือ USP) ซึ่งจะปลอดภัยและระคายเคืองผิวน้อยกว่าเกรดทั่วไป และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไว้รัสที่รวดเร็วและยาวนานมากขึ้น
 
          2. แบบฉีดพ่นด้านบนมีทั้งหมด 10 หัวฉีด ใช้สูตรไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อที่จำลองกลไลฆ่าเชื้อมนุษย์-กรดไฮโปคลอรัส (HOCL-Hypoclorous Acid) ซึ่งกรดไฮโปคลอรัส ช่วยยับยั้งการติดเชื้อโรค Covid-19 เชื้อรา ไวรัสแบคทีเรีย โรคท้องร่วง มือเท้าปาก เชื้อหวัด RSX  โรคทางเดินหายใจ SARS H1N1 มีประสิทธิภาพถึง 99.9% ปราศจากแอลกอฮอล์ และไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆ มีความปลอดภัยกับทุกส่วนของร่างกาย ไม่ระคายเคือง ทำความสะอาดมือ ผิวหนัง อาหารและสิ่งของที่จะนำเข้าปาก ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด
 
ข้อควรระวัง
ผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย แพ้เเอลกอฮอล์ สตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ควรหลีกเลี่ยง
Caution
Sansitive skin, Allergic to aicohol, Pregnant women and Chliden under 1 year old, Please avoid
 
สำหรับราคา สถานีฆ่าเชื้อ
จะแบ่งเป็น 2 รุ่น 2 ราคา ค่ะ
 
1. รุ่น T8
รายละเอียดอุปกรณ์ดังนี้

- สถานีฆ่าเชื้อ อัตโนมัติ
       * จอนับจำนวนผู้ใช้งาน เลข5หลัก
       * ประตูเลื่อนอัตโนมัติ
       * หัวฉีด 18 หัว

- เครื่องจ่ายเจลเเอลกอฮอร์
       * ฆ่าเชื้อ อัตโนมัติ
       * ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร
- น้ำยาฆ่าเชื้อ 60 ลิตร
       * ชนิดมีส่วนผสมแอลกอฮอล์
- น้ำยาฆ่าเชื้อ 60 ลิตร
       * ชนิดไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์
- เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 10.5 ลิตร

******* ใช้งานได้ 5,000 ครั้ง *******

—— ราคา 580,000 บาท ——-
 
 
2. รุ่น T8 Plus
รายละเอียดอุปกรณ์ดังนี้

- สถานีฆ่าเชื้อ อัตโนมัติ
       * จอนับจำนวนผู้ใช้งาน เลข5หลัก
       * ประตูเลื่อนอัตโนมัติ
       * หัวฉีด 18 หัว
       * จอ LED แสดงผล อุณหภูมิ
       * ขนาด 24 นิ้ว
- เครื่องจ่ายเจลเเอลกอฮอร์
       * ฆ่าเชื้อ อัตโนมัติ
       * ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร
- กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ
       * TE-W300H ความแม่นยำ
       * 0.3 องศาเซลเซียส
- น้ำยาฆ่าเชื้อ 120 ลิตร
       * ชนิดมีส่วนผสมแอลกอฮอล์
- น้ำยาฆ่าเชื้อ 120 ลิตร
       * ชนิดไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์
- เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 21 ลิตร

****** ใช้งานได้ 10,000ครั้ง ******

—— ราคา 990,000 บาท ——-
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้